Toelaatbaarheid

Kinderen en jongeren die moeite hebben met horen of communiceren, kunnen in aanmerking komen voor speciale begeleiding. Om te bepalen voor welke begeleiding het kind in aanmerking komt, hebben Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid afgesproken om dezelfde criteria te gebruiken. Deze afspraken staan in de Richtlijn toelaatbaarheid.

Richtlijn toelaatbaarheid

In de richtlijn staat alles wat de instelling nodig heeft om tot een weloverwogen besluit te komen over de ondersteuning die het kind nodig heeft om naar school te kunnen gaan. Dat kan betekenen dat het kind naar een speciale school gaat of met extra ondersteuning naar een reguliere school. We verzamelen de benodigde informatie natuurlijk in overleg met de school, ouders en/of de leerling.

Richtlijn toelaatbaarheid
Is de ondersteuning voor deze leerling noodzakelijk en wat is er nodig om de leerling en de school het beste te helpen?
Download

De Richtlijn toelaatbaarheid bestaat uit de onderdelen A, B en C.

Onderdeel A: Werkwijze om de toelaatbaarheid te bepalen
In onderdeel A wordt aangegeven:

  • Welke gegevens nodig zijn om de onderwijsbehoefte van de leerling vast te kunnen stellen,
  • Welke aspecten een rol spelen bij de onderbouwing van de ondersteuningsvraag door de reguliere school.

Onderdeel B: Ernstmaat voor de te onderscheiden subgroepen
In onderdeel B is opgenomen met welke gegevens de ernst van de beperking kan worden aangetoond.

Onderdeel C: Handreikingen
In Onderdeel C zijn handreikingen opgenomen over informatie die van belang is bij het bepalen van de onderwijsbehoefte: Onderwijskundige informatie, logopedische informatie en gegevens relevant voor dove, doofblinde of slechthorende leerlingen.

Voor wie?
De richtlijn is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders en andere professionals in het PO, VO en MBO, die betrokken zijn bij het onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen met gehoorproblemen en problemen met taal, spraak en communicatie. De richtlijn is ook handig voor andere professionals die betrokken zijn bij de diagnostiek en/of behandeling van deze kinderen.

Voor meer informatie of toelichting: stel uw vraag aan het aanmeldpunt van de instelling in uw regio of via info@simea.nl